هر چی که بخوای هست!!!!!

....!ســــــــــــــــــــلامـــــــــــ!

| دو شنبه 25 آذر 1398برچسب:,| 20:25| sahar| |

tags:

نظــــــــــر یادتون نرهنظره تبلیغاتیــــــی نذاریِـــــــــنراسیِــــــــــی کپی برداری هم مجازه!!!!

| دو شنبه 25 آذر 1398برچسب:,| 20:6| sahar| |

tags:
در وبلاگ ما می ایی و نظر نمیدهی پدر سوخته؟؟
 
می خواهی وبلاگ ما را بی کفایت جلوه دهی ؟!!
 
 
یا می خواهی بیای و جای ما را بگیری پدر سوخته؟؟
 
وبلاگ مارا می خواهی تصاحب کنی؟؟
 
برای وب ما دندان تیز می کنی؟؟
 
بدهم پدر پدر پدر پدرت را در بیاورن هاااااااااان؟؟
 
بدهم از سر همین وبلاگ آویزانت کنند؟؟  http://upcity.ir/images2/31292687855451187735.jpg
| سه شنبه 26 فروردين 1398برچسب:,| 22:22| sahar| |

tags:

 ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش..
مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش…
شـبـاشـم مـیـگـذره…
بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش…بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش…
یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد…
یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه…
یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم…
یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن….
یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن…..
مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد…شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا…گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟گـذشـت…
یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن…
یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم…
یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـا تـا شـبـش پـیـر شـدیـم…از دسـه غـصـه هـامـون…
یـه روزایـی یـواشـکـی عـاشـق شـدیـم …یـواشـکـی دیـدیـمـش…یـواشـکـی دلـمـون بـراش ضـعـف رفـت…امـون از گـریـه هـای یـواشـکـی بـیـادش اونـم از سـر دلتـنـگــی..
یـه شـبـایـی پـر حـرف بـودیـم سـکـوت کـردیـم…
یـه روزایـی وابـسـتـه شـدیـم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم…
یـه روزایـی هـم جـدا شـدیـم بـازم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم…
یـه شـبـایـی اصـن نـگـذشـت امـا مـا ازش گـذشـتـیـم..چـجـوریـش مـهـم نـیس..
یـه شـبـایـی هـم بـد گـذشـت…سـخـت گـذشـت …بـا درد گـذشــت…
یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد…
یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود…
یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون..
یـه شـبـایـی روی مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردیـم بـا دردامـون…
صـبـح شـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـا هـنـوز بـیـدار بـودیـم…
یـه روزایـی دلـمـونـو دادیـم یـه شـبـی شـکـسـتـه شـو پـسـمـون دادن…
یـه روزایـی خـاطـره سـاخـتـیـم یـه شـبـایـی رویــا….
یـه شـبـایـی بـیـاد خـاطـره هـامـون خـابـمـون بـرد تـا بـه امـیـد رویـاهـامـون بـیـدار شـیـم…
یـه شـبـایـی خـاطـرهـا بـود امـا نـه امـیـدی بـود نـه رویـایــی…
یـه شـبـایـی بـه یـادش بـالـشـت مـونـو بـغـل کـردیـم بـاهـاش حـرف زدیـم…بـاهـاش رویـا سـاخـتـیـم..مـثـه دیـوونـه هـا..
یـه شـبـایـی هـم هـمـون بـالـشـت بـود کـه اشـکـامـونـو دیـد و پـاک کـرد و دم نـزد…
یـه روزایـی خـنـدیـدیـم امـا بـغـضـمـون گـرفـت …
یـه شـبـایـی بـغـض کـردیـم امـا خـنـدیـدیـم…
یـه شـبایـی رو بـا یـه اهـنـگـهـای خـاص سـر کـردیـم…هـی گـذاشـتـیـمـشـون رو تــکرار تـا صـبح فـقـط اونـو گـوش مـیـکـردیـم…
یـه روزایـی دلـمـونـو خـوش کـردیـم بـه مـعـجـزه…شـایـد کـسـی دوبـاره بـیـادو هـمـه چـی بـشـه مـثـه روز اول امـا نـشـد کـه نـشـد…
یـه روزایـی حسـودیـمـون شـد بـه یـه کـسـایـی…بـغـض کـردیـم…
یـه شـبـایـی نـداشـتـه هـامـون بـیـشـتـر از داشـتـه هـامـون بــود…
یـه روزایـی یـه چـیـزایـی دیـدیـم کـه از توو داغـونـمـون کـرد..
یـه شـبـایـی نـفـسـمـون بـرید از ایـن هـمـه بـغـض…
یـه شـبـایـی نـفـس کـم اوردیـم…امــا دووم اوردیــم…
یـه روزایـی فـقـط زنـده بـودیـم …زنـدگـی نـکـردیـم…
یـه شبـایـی زنـده هـم نـبـودیـم فـقـط بـودیـم…هـمیـن..
یـه روزایـی بـا یـه کـسـی کـل دنـیـا رو حـریـف بـودیـم
یـه روزایـی هـم بـا کـل دنـیـا یـه نـفـر رو هـم حـریـف نـبـودیـم..
خـیـلـی هـا خـواسـتـن مـا رو بـسـازن امـا خـرابـمـون کـردن…
خـیـلـی هـا خـواسـتـن هـمـدردی کـنـن امـا شـدن خـوده درد واسـه مـا…
یـه روزی …یـه شـبـی.. دلـمـونـو بـد شـکـسـتن…از هـمـه ی ایـن روزا و شـبـا هـم بـگـذرم امـا..

از دلـــــــــــــم نـمـیـگـذرم …

| چهار شنبه 28 مرداد 1394برچسب:,| 21:42| sahar| |

tags:

                                                             בلـــم گرفـتـــہ  


  ⇡ از בنیــا


  ⇡ از آבم هــا


 ⇡از خـیــال هایے ڪـہ خـیــال مـانــב


  ⇡از رویـــاهـایے ڪـہ بـہ حــقـیـقــــت نپیــوست


  ⇡ از آرزوهـــایے ڪـہ بـَر بــاב رفـــت


 ☜از خــــوבم


  ← از حـمـــاقـت هاے ِ احـمـقــــانـہ ام


  ←از اعتمـاבهایے ڪـہ از בسـت رفـــــــــت


 ←از " مـنے " ڪـہ مُــرב


 ←از ایـלּ " مــنے " ڪـہ بیهــوבـہ نـفــس مے ڪشـــב


  ←از زیستنــے ڪـہ نمے خـواهـَمـَش و از مرگــے ڪـہ مے خـواهـَمـَش


 ▼▼▼خــבایــا ...!▼▼


  √مـלּ בیگــر بریــــבہ ام


  √ ڪـــــــم آورבـہ ام


 √בیگـر نـہ حـوصلـــہ ے בنیــایت را בارم


  ▼نـہ آבم هـــایت را


  و▼ نـہ حـتـے خـــوבم را ...


 ✘آבم گـریــز شـــבـہ ام


  ✘ گوشــــہ نشیـن


 ☜ایـن روزهــا בیگـر خــوבم نیستــم...


 בیگراز آن آבم خـنـבـہ روے همیشگے چیـزے نمــانـבـہ است


  ☜בنیــایت سـخــــت بـَر مـن بے وفــــایے ڪـرב..


 ☜از مـن اבمے ساخـتـہ  


  √ســــــَــــرב


  تنها


  √ و بـے احســــاس....

| چهار شنبه 28 مرداد 1394برچسب:,| 19:36| sahar| |

tags:

 Image result for ‫عکس نوشته های جدید94‬‎

| جمعه 23 مرداد 1394برچسب:,| 20:1| sahar| |

tags:

 Image result for ‫عکس نوشته های جدید94‬‎

| جمعه 23 مرداد 1394برچسب:,| 20:0| sahar| |

tags:

 

| جمعه 9 مرداد 1394برچسب:,| 22:45| sahar| |

tags:

 نمیگذاری چشمانم بسته شوند!

 


روزها کدام


گوری هستی؟


چرا فقط


شب ها پیدایت می شود؟

 

 

| جمعه 9 مرداد 1394برچسب:,| 22:31| sahar| |

tags:

Rezaa's Avatar

 

 جای تو هنوز خالی نشده که بخواد پر بشه ... 


تو سرجای خودت هستی ...

فکر نکن رفتی که رفتی ... اینو بدون هستی که هستی ..

| چهار شنبه 13 خرداد 1394برچسب:,| 14:49| sahar| |

tags:

 

 

بسلامتی روزی که....
یه روز قبل از خواستگاری
میری دنبالش و باهم میرین .. 
اخرین گردشِ پنهانی...

| یک شنبه 3 خرداد 1394برچسب:,| 18:18| sahar| |

tags:

 عشــــق میخــــــوای رفیـــــق؟

♥صفحه اولشناسنامتو باز کــــن.♥

✕ اسم 3 نفر هستش ✕

خــــــودت
بــــــابــــــات
مــــــــادرت

| یک شنبه 3 خرداد 1394برچسب:,| 18:14| sahar| |

tags:

 

 
 
 

حــواستـ بــاشد بــانو


اگــر بهــ مردی بیــش از حــد بهـا دهــی


دیگـر بـرای داشتنت تــلاش نمــیکند


نــگاهـش ســرد میشـود


کلامــش بــی روح


دسـتانش یـخ زده


حـرف هایش بـوی دل مــردگی می گیرد


و آغوشش بی هــوس...


و درسـت میشوی زخــم خــورده ای شبــیه مـن..


مـرد ات را تشــنه نگه دار

 
| پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:,| 11:12| sahar| |

tags:

 کفشهایم را میپوشم و قدم میزنم


من زنده ام و زندگی ارزش رفتن دارد


آنقدر میرم تا صدای پاشنه هایم گوش ناامیدی را کـر کند


خوب میدانم که گاه کفشها


پاهایم را میزند .میفشارد و به درد می آورد


اما من همچنان خواهم رفت


زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را دارد


ماندن در کار نیست


گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم نمی 


اندیشم


ولی این را میدانم


گذشته با آینده یکسان نیست


زندگی نه ماندن است نه رسیدن


زندگی به سادگی رفتن است


به همین راحتی


زندگی چقدر اسان است


زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را دارد .


 

| پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:,| 11:10| sahar| |

tags:

 مردها سکوت می‌کنند ...


نمی‌توانند وقتی که ناراحت هستند، گریه کنند و 


بهانه بگیرند!


مردها نمی‌توانند به تو بگویند، منو بغل کن تا آروم 


بشم!


نمی‌توانند بگویند دلشان می‌خواهد در آغوش تو گریه 


کنند!


ممکن است خیلی تو را دوست داشته باشند اما 


نمی‌توانند صداشون رو مثل دختر بچه‌ها کنند و جیغ 


بزنند بگویند : عاشقتـــــــــــم !!


مرد همه اینها را قورت می‌دهد که بگوید یک مرد 


است ...یک آدم محکم که می‌تواند تکیه‌گاهت باشد
| پنج شنبه 10 ارديبهشت 1394برچسب:,| 11:9| sahar| |

tags:

 آسمون آبیه....

 
جای اون خالیه.....ک باشه و ببینه
 
 
 
انقدر حالمون عالیــــــــــــــه..... 
 
| شنبه 5 ارديبهشت 1394برچسب:,| 9:39| sahar| |

tags:

 

| شنبه 5 ارديبهشت 1394برچسب:,| 9:39| sahar| |

tags:

 

| شنبه 5 ارديبهشت 1394برچسب:,| 9:38| sahar| |

tags:

 خود کُشی مَرگ قَشنگی اَست که بِه آن دل بَستم 


دَست کَم هَر دو سه شَب سیر به فکرِش هَستَم... 
| شنبه 5 ارديبهشت 1394برچسب:,| 9:37| sahar| |

tags:

 افرین به عشق به عاشقی .نفرین به بخت و سرنوشت .


 به اون نگاه که عشقتو . 


تو سرنوشت من نوشت . 


نفرین به من نفرین به تو .


 نفرین به عشق من و تو .


 به ساده بودن منو


 به اون دل سیاه تو..........
 
 
| دو شنبه 31 فروردين 1394برچسب:,| 21:48| sahar| |

tags:

 خوشحالی که دلمو شکستی؟؟؟
 بدان ای نازنین آنچه شکستی تصویر زیبای خودت بود که در دلم ساخته بودی

 

 

| جمعه 28 فروردين 1394برچسب:,| 21:44| sahar| |

tags:

  

یـــآدَت بـآشَـــد ...

 

دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت...

 

 سَــــرَت را بـــــآلا بـگـیـــرےتَـلافــــے نَکــُــטּ ...

 

 فَـریــــــــآد نــَـــزَטּ ...

 

 شَرمـگیـــــــטּ نَـبـــــآش ...!!

 

 دِل ِ شِکَستـــﮧ گوشـه هآیــَـش تیــــز اَســــت...

 

مَبــــآدآ دِل و دَســـتِ آدَمـــے کــــﮧ روزے...

 

دِلــــدآرَت بــــود رآ زَخمــــے کُنـــے بــــﮧ کیــــטּ !!

 

 مَبــــآدا کــــﮧ

 

 

فَرامــــوش کُن

 

ــــے روزے شآدیــَــش آرِزویــــت بــُـود...

 

 صَبــــور بــــآش و سـ ـ ـ ـآکــِــت ..

 

 

.

| جمعه 21 فروردين 1394برچسب:,| 13:59| sahar| |

tags:

 کی میرسمـ به لذتـ در خوابــ دیدنتــ

سخت استـ، سختـ ، از لب مردم شنیدنتـ

| جمعه 21 فروردين 1394برچسب:,| 13:45| sahar| |

tags:

 هرزه می نامی دختری راکه تارمویی بیرون روسری دارد؟؟

 

یاسیگاری به دست،یادست عاشقی دردست؟؟

 

ولـــــــــــــــــــــــــــــــی منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هرزه تو رامیخوانم که هرسخن بی اساسی باذهنت همبستر میشود

 

وافکاری این چنین حرام زاده دردامنت می پروراند

 

با تـــــــــــــــــوام!!!

 

باتوای که شب ها باچراغ زدنت،بابوق های ممتدت

 

باحرفای شرم آورت،بانگاه های کثیف وچندش آورت حال آدمو به هم میزنی

 

که حتی جرات نمیکنم لباس ها بارنگ های موردعلاقه ام روبپوشم

 

گشت ها مرامیگیرندتا تنبیه شوم

 

امـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

ونگاه آلوده ات همیشه هستیدوریشه کن نمیشوید

 

که خواهر خودت روهرروز وهرروز به اسارت میکشی تاجنسی مثل خودت آزارش نده

 

لـــــــــــــــعنتـــــــــــــــ به تــــــــــــــــــــــــــــــو

 

که بخاطر توچشم راروی همجنس توهرچندپاک بسته ام

 

لــــــــــــــــعنتـــــــــــــــ به تــــــــــــــــــــــــــــو

 

که امنیت واعتماد به نفس وآرامشم روگرفته ای

 

من از واژه ی مــــــــــــــــرد چیزی جزیه نـــــــــامــــــــــــــــردنمیشناسم

| چهار شنبه 12 فروردين 1394برچسب:,| 21:50| sahar| |

tags:

 

| چهار شنبه 12 فروردين 1394برچسب:,| 21:28| sahar| |

tags:

 من زنم …

 

دست خودت نیست
 

زن که باشی
 

گاهی دوست داری تکیه بدی
 

پناه ببری
 

ضعیف باشی

 

دست خودت نیست
 

زن که باشی
 

گهگاه حریصانه بو میکنی دستهایت را …
 

شاید عطر تلخ و گس مردانه اش
 

لابه لای انگشتانت باقی مانده باشد

 

دست خودت نیست
 

زن که باشی
 

گاهی رهایش میکنی و پشت سرش آب میریزی
 

و قناعت میکنی به رویای حضورش
 

به این امید که او خوشبخت باشد

 

دست خودت نیست
 

زن که باشی
 

همه ی دیوانگی های عالم را بلدی

 

من زنم …

| سه شنبه 4 فروردين 1394برچسب:,| 13:31| sahar| |

tags:

 صادق هدایت میگه:

عاشقی…

باید قسمته آدم بشه…

وقتی شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!

صدای پاشو میشناسی!!

وقتی میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنون

بهت محل نذاره کلافه ای؛وقتی هست خوبی وقتی نیست….

مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…

وقتی هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..

واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیا

اصلا”یعنی…

خوده خوده زندگی….
 
 
| سه شنبه 4 فروردين 1394برچسب:,| 13:28| sahar| |

tags:

 عاشق شده ای 

  

  

  

ای دل؟؟؟........... 

  

  

 

 غم هایت         مبارک..

 

 

.

| یک شنبه 24 اسفند 1393برچسب:,| 19:52| sahar| |

tags:


آسمـان هـم کـه بـاشی

بـغلت خـواهــم کـرد …

فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش

هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد …

پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو

دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

| پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:,| 21:11| sahar| |

tags:

 

| یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:,| 13:17| sahar| |

tags:
C3-T

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 21 صفحه بعد